Promocja Miasta Rzeszowa w zwi±zku z organizacj± Gali Boksu Zawodowego "Knockout Boxing Night 35" (2024)

Table of Contents
SEKCJA I - ZAMAWIAJ¡CY 1.1.) Rola zamawiaj±cego 1.2.) Nazwa zamawiaj±cego: Gmina Miasto Rzeszów - Urz±d Miasta Rzeszowa 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614 1.5) Adres zamawiaj±cego 1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1 1.5.2.) Miejscowo¶æ: Rzeszów 1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj±cego: https://bip.erzeszow.pl 1.7.) Rodzaj zamawiaj±cego: Zamawiaj±cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz±du terytorialnego 1.8.) Przedmiot dzia³alno¶ci zamawiaj±cego: Ogólne us³ugi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Og³oszenie dotyczy: 2.2.) Og³oszenie dotyczy us³ug spo³ecznych i innych szczególnych us³ug: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 2.4.) Identyfikator postêpowania: ocds-148610-1055fe75-1296-11ef-9381-e6cc5d6d04e5 2.5.) Numer og³oszenia: 2024/BZP 00351917 2.6.) Wersja og³oszenia: 01 2.7.) Data og³oszenia: 2024-06-05 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zosta³y ujête w planie postêpowañ: Nie 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie 2.13.) Zamówienie/umowa ramowa by³o poprzedzone og³oszeniem o zamówieniu/og³oszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 2.14.) Numer og³oszenia: 2024/BZP 00325346 SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw± prawn± Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej rêki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy 3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og³oszenia albo zamówienia z wolnej rêki: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Numer referencyjny: ZP-D.271.61.2024 4.2.) Zamawiaj±cy udziela zamówienia w czê¶ciach, z których ka¿da stanowi przedmiot odrêbnego postêpowania: Nie 4.4.) Rodzaj zamówienia: Us³ugi 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 4.5.3.) G³ówny kod CPV: 79341000-6 - Us³ugi reklamowe SEKCJA V ZAKOÑCZENIE POSTÊPOWANIA 5.1.) Postêpowanie zakoñczy³o siê zawarciem umowy albo uniewa¿nieniem postêpowania: Postêpowanie/cze¶æ postêpowania zakoñczy³a siê zawarciem umowy SEKCJA VI OFERTY 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0 6.1.3.) Liczba otrzymanych od M¦P: 0 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzib± w pañstwach EOG innych ni¿ pañstwo zamawiaj±cego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzib± w pañstwie spoza EOG: 0 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj±cych ra¿±co nisk± cenê lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawieraj±cych ra¿±co nisk± cenê lub koszt: 0 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcjê elektroniczn±: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert± wariantow±: Nie SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 7.1.) Czy zamówienie zosta³o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj±cym siê o udzielenie zamówienia: Nie 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Knockout Poland Sp. z o.o., 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5252380482 7.3.3) Ulica: Domaniewska 39 7.3.4) Miejscowo¶æ: Warszawa 7.3.5) Kod pocztowy: 02-672 7.3.6.) Województwo: mazowieckie 7.3.7.) Kraj: Polska 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czê¶ci zamówienia podwykonawcom?: Nie SEKCJA VIII UMOWA 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-21 8.2.) Warto¶æ umowy/umowy ramowej: 550000,00 PLN 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: References

SEKCJA I - ZAMAWIAJ¡CY

1.1.) Rola zamawiaj±cego

Postêpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj±cego

1.2.) Nazwa zamawiaj±cego: Gmina Miasto Rzeszów - Urz±d Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiaj±cego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo¶æ: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj±cego: https://bip.erzeszow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj±cego: Zamawiaj±cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz±du terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia³alno¶ci zamawiaj±cego: Ogólne us³ugi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og³oszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Og³oszenie dotyczy us³ug spo³ecznych i innych szczególnych us³ug: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Miasta Rzeszowa w zwi±zku z organizacj± Gali Boksu Zawodowego „Knockout Boxing Night 35”

2.4.) Identyfikator postêpowania: ocds-148610-1055fe75-1296-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer og³oszenia: 2024/BZP 00351917

2.6.) Wersja og³oszenia: 01

2.7.) Data og³oszenia: 2024-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zosta³y ujête w planie postêpowañ: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa by³o poprzedzone og³oszeniem o zamówieniu/og³oszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og³oszenia: 2024/BZP 00325346

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw± prawn± Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej rêki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og³oszenia albo zamówienia z wolnej rêki:

Bardzo istotnych elementem promocji Miasta Rzeszowa s± dzia³ania reklamowe poprzez sport. Do kategorii popularnych dyscyplin sportowych w Rzeszowie zaliczaj± siê miêdzy innymi sporty walki, a w¶ród nich boks.
Gala Boksu zawodowego, która odby³a siê w 2023 roku w Rzeszowie, okaza³a siê znakomitym wydarzeniem sportowym, szeroko komentowanym nie tylko w Polsce, ale równie¿ poza granic±. Zwyciêstwo w walce wieczoru £ukasza Ró¿añskiego znacznie zwiêkszy³o zainteresowanie sportami walki w Rzeszowie.

cd. w sekcji VI Og³oszenia - INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-D.271.61.2024

4.2.) Zamawiaj±cy udziela zamówienia w czê¶ciach, z których ka¿da stanowi przedmiot odrêbnego postêpowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Us³ugi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Promocja Miasta Rzeszowa w zwi±zku z organizacj± Gali Boksu Zawodowego „Knockout Boxing Night 35
1) umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na wszystkich materia³ach poligraficznych promuj±cych Galê (np. plakaty),
2)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na banerach reklamuj±cych Galê,
3)umieszczenie logo Rzeszów-stolica innowacji” na ¶ciance sponsorskiej (min. 10 logotypów), umieszczanej za zawodnikami podczas konferencji prasowych, ceremonii wa¿enia oraz wywiadów po walce,
4)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na wszystkich grafikach promuj±cych Galê,
5)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na wszystkich grafikach wykorzystywanych do p³atnych reklam adWords,
6)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” w spocie internetowym promuj±cym Galê,
7)zamieszczenie min. 2 postów dedykowanych Miastu Rzeszów na profilu Zleceniobiorcy w portalu spo³eczno¶ciowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/KnockOutPromotions,
8)oznaczanie profilu „Rzeszów stolica innowacji” w postach dotycz±cych Gali na profilu Zleceniobiorcy w portalu spo³eczno¶ciowym Facebook,
9)przygotowanie i publikacjê artyku³u dotycz±cego Miasta Rzeszowa na portalu ringpolska.pl (tekst przygotowany we wspó³pracy ze Zleceniodawc±),
10)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na banerze umieszczonych na stronie g³ównej portalu ringpolska.pl,
11)umieszczenie tzw. „du¿ej reklamy” z logo „Rzeszów-stolica innowacji” w formie naklejki, umieszczonej na pod³odze ringu podczas Gali, w miejscu zapewniaj±cym dobr± widoczno¶æ w hali i w relacjach telewizyjnych,
12)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” w jednym z naro¿ników ringowych,
13)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na dwóch potykaczach reklamowych podczas Gali tzw. kozio³kach ringowych,
14)umieszczenie logo „Rzeszów-stolica innowacji” na dwóch nadstawkach nad naro¿nikami ringowymi podczas Gali, tzw. czapach,
15)emisjê logo „Rzeszów-stolica innowacji” na telebimach umieszczonych w hali (min. 20 % czasu emisyjnego),
16)zapewnienie udzia³u przedstawiciela Miasta Rzeszowa w ceremonii przed i po walce wieczoru.

4.5.3.) G³ówny kod CPV: 79341000-6 - Us³ugi reklamowe

SEKCJA V ZAKOÑCZENIE POSTÊPOWANIA

5.1.) Postêpowanie zakoñczy³o siê zawarciem umowy albo uniewa¿nieniem postêpowania: Postêpowanie/cze¶æ postêpowania zakoñczy³a siê zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M¦P: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzib± w pañstwach EOG innych ni¿ pañstwo zamawiaj±cego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzib± w pañstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj±cych ra¿±co nisk± cenê lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj±cych ra¿±co nisk± cenê lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcjê elektroniczn±: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert± wariantow±: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zosta³o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj±cym siê o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Knockout Poland Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5252380482

7.3.3) Ulica: Domaniewska 39

7.3.4) Miejscowo¶æ: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-672

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czê¶ci zamówienia podwykonawcom?: Nie


Sprawd¼ t± firmê:

dane rejestrowe i kontaktowe firmy KNOCKOUT POLAND SP. Z O.O.

jakie przetargi wygra³a firma KNOCKOUT POLAND SP. Z O.O.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-21

8.2.) Warto¶æ umowy/umowy ramowej: 550000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-24

Uwaga: podstaw± prezentowanych tutaj informacji s± dane publikowane przez Urz±d Zamówieñ Publicznych w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. Tre¶æ og³oszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre¶ci± tego¿ og³oszenia dostêpn± w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok³ada wszelkich starañ, aby zamieszczone tutaj informacje by³y kompletne i zgodne z prawd±. Nie mo¿e jednak zagwarantowaæ ich poprawno¶ci i nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek szkody powsta³e w wyniku korzystania z nich.

Promocja Miasta Rzeszowa w zwi±zku z organizacj± Gali Boksu Zawodowego "Knockout Boxing Night 35" (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5527

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.